Description

Two 8 oz. Center Cut Sirloin
One 16 oz. Ribeye
One 16 oz. T-Bone
One 16 oz. Portehouse
Two 12-14 oz. NY Strips
Two 12-14 oz. Delmonico
Two 8 oz. Filet

While Supplies Last!